Вітаю Вас, Гість

Програма розвитку навчального закладу з виховної роботи

на 2016-2020 рр.

Проект «Виховання свідомого громадянина України»

Мета проекту: Створення  цілісної системи виховання учнів, в якій зберігаючи своє особисте «я» орієнтується в навколишньому середовищі, виявляє активну життєдіяльність та соціальну активність, здатна  до вирішення життєвих проблем та здатна до усвідомлення їх наслідків, готова до самооцінки та самовиховання.

Актуальність проекту: Реалізація основних завдань і принципів Концепції виховання у національній системі освіти здійснюється у ряді пріоритетних напрямів, які тісно взаємопов'язані між собою та доповнюють один одного. Виконання завдань Концепції сприяло проведенню на шкільному та міському рівні заходів:

 конференція «Вахта пам’яті»; фестиваль: «Мова рідна чиста, як роса», «Нащадки козацької слави»; Гра «Проектуємо своє завтра»; конкурси: «Творча юнь Донбасу», «Лідер року», «Дерзайте, ви – талановиті!», «Кращий в школі клас», «Найспортивний в школі клас», «Кращий класний куточок», акції: «Діти – дітям», «Серце до серця», «Щире серце» «Ветеран живе поруч». Усі учні школи залучені до різних форм творчої діяльності: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, ігрової, екологічної, що організовуються у години дозвілля. Одночасно ключовою проблемою залишається недостатня ефективність виховної роботи. У школі є учні, які стоять на внутрішньошкільному обліку та учні, схильні до порушення дисципліни, куріння, запізнення на уроки. Є функціонально-неспроможні сім’ї, не завжди класні керівники можуть встановити контакт з такими родинами. Основна причина – низький виховний вплив в ряді сімей, де недостатньо часу приділяється вихованню дітей. Виховання в сім’ї і школі має здійснюватися систематично. Системний підхід до процесу виховання передбачає об’єднання виховного потенціалу оточуючого середовища і навчальних закладів. Керуючись Законом України “Про загальну середню освіту ”, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України » та Програмами в галузі освіти, де визначені завдання загальної середньої освіти, школа головну увагу у виховній роботі акцентує на вихованні громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, з свідомим ставленням до обов’язків; на формуванні творчої особистості учня; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя. В контексті нових викликів, що постали перед країною, педагогічним  працівникам необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей в навчальному закладі. Задля консолідації суспільства необхідно посилити, передбачивши національно-патріотичний характер навчання та виховання, використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв українського народу.

Основним документом у сфері освітньої політики щодо патріотичного виховання підростаючого покоління є Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493 .

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання, які передбачають впровадження  системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості є одним із ключових пунктів виховного процесу сучасної школи. Його актуальність обумовлена підвищеним рівнем тривожності школярів. Проявляється це у стресі, тривозі, агресії, особистісних розладах. Існує   необхідність   вчити   дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку  комунікативних  навичок спілкування.

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства  є  проведення належного сімейного виховання,  відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету,  підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Таким чином, створення цілісної системи виховання учнів передбачає:

удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технологій організації виховного процесу; сприяння підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей та підлітків; залучення освітніх, культурних, спортивних закладів до виховання майбутнього громадянина нашої держави, формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Необхідність розв’язання вищезазначених проблем обумовила потребу в проекті «Виховання майбутнього громадянина і патріота України».

Ці проблеми педагогічний колектив буде вирішувати через реалізацію проектів з різних напрямків виховної роботи.

Завдання проекту

 • Упровадження у виховний процес інноваційних виховних технологій, систем та сучасних методик виховання дітей та учнівської молоді.
 •  Інтеграція зусиль шкільної спільноти, батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів щодо виховання загальнолюдської культури, поєднання інтересів особистості, суспільства і держави.
 • Виховання в учнів рис громадянина Української держави, створення оптимальних умов для різнобічного розвитку особистості, вивчення, осмислення і збагачення національно – історичних традицій народу України.
 • виховання в учнів поваги до Конституції, державних символів, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;
 •  Формування етичної та правової культури і свідомості, вироблення навичок правомірної поведінки, формування особистої відповідальності, навичок здорового способу життя.
 •   Створення  цілісної системи естетичного виховання учнів, формування духовно  збагаченої особистості, презентація власних творчих здібностей.
 •   Посилення контролю за діяльністю класних керівників в організації роботи з правового виховання і попередження правопорушень серед учнів.
 • виконання вимог Державного стандарту освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’ я учнів;
 • впровадження проектної системи виховної роботи в організації  життєдіяльності учнів у школі;
 • виховання екологічної та естетичної культури.

         3. Очікувані результати:

- Сформована громадська свідомість.

- Сприйняття і розуміння національної ідеї.

- Дотримання Конституції України  та  шанобливе ставлення до історії, традицій та  культурного спадку  народу.

- Сформована  правова свідомість та правова культура учнів.

- Виховані почуття відповідальності  за власні вчинки.

- Сформована морально стійка особистість, толерантне відношення до оточуючих.

- Вихована фізично та всебічно розвинута культурна здорова особистість.

4. Учасники проекту:

   Учні, вчителі, психолог, соціальний педагог, батьківська громадськість, актив шкільного самоврядування, відділ сім’ї, дітей та молоді міської ради, соціальні, громадські та медичні установи, правоохоронні органи, спортивні клуби, бібліотеки, музеї

 

5. Реалізація проекту.

Зміст основних заходів щодо реалізації 

проекту  у 2016-2020 рр.:

Проект «Учнівське самоврядування  - шлях до самоствердження»

Мета: розвиток та реалізація творчого потенціалу учнів у системі суспільно – громадської організації.

Завдання:

 1. Формувати організаторським здібностям, набуттю соціального досвіду через залучення школярів до громадської діяльності;
 2. удосконалювати систему виховної роботи, впроваджувати нові технології організації виховного процесу на підставі «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
 3. виховувати ініціативність,  активність, самостійність, відповідальність за доручену справу;
 4. сприяти культурному  розвиткові, духовному збагаченню дітей через організацію роботи учнівського парламенту «ШАНС»;
 5.  посилити роль  національно - патріотичного виховання учнівської молоді;
 6. сприяти підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей та підлітків;
 7. проводити змістовне дозвілля учнівської молоді: спортивні змагання, ігри, фестивалі, свята, природоохоронні акції та операції зі збереження шкільного майна, трудові десанти;
 8. залучати освітні, культурно-просвітницькі заклади, інші установи, організації та широке коло громадськості до організації і підтримки різних форм дитячого дозвілля та зайнятості в позаурочний і позашкільний час
 9. випускати шкільну газети «Будьте здорові» та вдосконалювати роботу шкільного сайту.

Для реалізації поставлених проектом  мети й завдань передбачені такі заходи:

 • робота учнівської ради під патронатом педагогічного керівництва;
 • робота органів учнівського самоврядування в класних колективах;
 • робота бібліотечного та  музейного активу.

Очікувані результати:

 • активізація роботи органів учнівського самоврядування;
 • розвиток творчих здібностей школярів;
 • дієве самоврядування в класних колективах;
 • залучення більшості дітей та молоді до участі в організації шкільного життя.

 

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачені такі заходи:

                 Зміст   роботи

дата

відповідальний

1

Підготовка та проведення свята Першого дзвоника

Вересень 2016-2020

міністерство культури

2

Акція «Грані добра» привітання та допомога ветеранам ВВВ

Вересень щороку

активи класів, прес-центр

3

 Сбір  документів про ветеранів ВВВ, дітей війни «Судьба сім’ї у судьбі  батьківщини»

Вересень щороку

активи класного

самоврядування

4

Учнівська конференція «проектуємо своє майбутнє». Ознайомлення зі Статутом школи. Звіт роботи за минулий навчальний період

Вересень щороку

президент школи

5

Рейди з перевірки санітарного стану класних кімнат, провітрювання, порушення правил поведінки учнями на перервах та запізнення на уроки, по боротьбі з палінням

Вересень щороку

міністерство

юстиції

6

Засідання комісії вчителів – консультантів, представників батьківських комітетів та учнівської ради школи

Раз на 3 місяці щороку

Вчителі, батьки, учнівська рада

7

Конкурс газет до Дня вчителя «Святковий вернісаж»  та святковий концерт

Жовтень 2016-2020

прес – центр

8

Паралелі класів, звіт командирів про організацію самоврядування у класі, успішності учнів класу

за графіком

щорічно

президент

міністерство освіти

9

Вибори Президента школи та  шкільного парламенту

2016, 2018, 2020 рр.

міністерство  юстиції

10

Візитна картка класу «Я, ти, він, вона – разом дружня родина» 1-4, 5-11 класи ( у рамках конкурсу «Найкращий у школі клас»

Щорічно жовтень

Актив шкільного самоврядування

11

Звітні збори командирів класів «Про цікаві події у класі»

Щорічно листопад

Президент

12

Акція «Пернаті друзі»

Щорічно листопад-грудень

класні активи

13

Участь у агітбригаді «Ми за здоровий спосіб життя»

Щорічно листопад

Міністерство культури

14

День святого Миколая

Щорічно грудень

міністерство культури

15

Засідання комісії вчителів – консультантів, представників батьківських комітетів та учнівської ради школи

Раз на 3 місяці щороку

Вчителі, батьки, учнівська рада

16

Конкурс новорічних композицій 1-5кл.

«Замість ялинки – зимовий букет» та Конкурс новорічних  святкових газет 5-11 класи

Щорічно грудень

міністерство охорони здоров’я

17

Свята «Новорічні пригоди»

Щорічно грудень

прес – центр

18

Паралелі класів. Звіт про  цікаві заходи у класі в першому семестрі

Щорічно грудень

президент

19

Танцювальний марафон Конкурс «Рух та грація»

Щорічно січень

міністерство культури

20

Конкурс «Мама, тато і я – трудова сім’я» 1-4 класи

Щорічно січень

міністерство освіти

21

Рейди з перевірки зовнішнього вигляду учнів, запізнення учнів до школи, по боротьбі з палінням, санітарного стану класних кімнат

Щорічно січень

міністерство юстиції

22

Святкова пошта до дня святого Валентина

Щорічно лютий

прес – центр

23

Звіт командирів класів про стан збереження учнівських підручників

Щорічно лютий

Міністерство освіти

24

Засідання комісії вчителів – консультантів, представників батьківських комітетів та учнівської ради школи

Раз на 3 місяці щороку

Вчителі, батьки, учнівська рада

25

Конкурс святкових привітань зі святом 8 березня та святковий концерт «ЇЇ величність жінка»

Щорічно березень

прес – центр

26

Конкурс «Дерзайте, ви талановиті»

Щорічно березень

міністерство культури

27

Творчі уроки для учнів початкових класів 5-1а, 6-1б, 7-2,8-3а, 9а-3б,9б-4а, 11-4б

Щорічно квітень

міністерство культури

28

Рейди з перевірки зовнішнього вигляду учнів, поведінки учнів  на перервах

Щорічно квітень

міністерство охорони здоров’я

29

Конкурс святкових газет до Дню Перемоги.

Щорічно травень

прес – центр

30

Акція «Ветеран живе поруч», привітання ветеранів ВВВ зі святом, необхідна допомога

Щорічно травень

активи класів

31

Засідання комісії вчителів – консультантів, представників батьківських комітетів та учнівської ради школи

Раз на 3 місяці щороку

Вчителі, батьки, учнівська рада

32

Мітинг до дня Перемоги

Щорічно травень

мініст. культури

33

Свято останнього дзвоника

Щорічно травень

мініст. культури

34

Паралелі класів зі звітом класних активів про виконану роботу

Щорічно травень

актив учнівського самоврядування

Проект  з національно-патріотичного та громадянського виховання

«Рости в собі громадянина»

Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об’єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний характер виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від етнічної приналежності. Громадянська освіта в школі здійснюється комплексно через навчальний процес, позакласну роботу, а також роботу органів учнівського самоврядування і носить послідовний характер, тобто громадянська освіта починається з початкової школи, продовжується в середній, і вже в старшій школі ми намагаємося досягти усвідомлення кожним учнем своєї громадянськості, належності до суспільного життя в Україні.

Важливе місце у громадянському вихованні учнів займає позакласна робота. Громадянські якості формуються в процесі безпосередньої участі дітей у виховних заходах, які носять різноманітний характер: це бесіди, диспути, зустрічі, тематичні конференції, участь у пошуково-дослідницькій роботі, екскурсії та інше.

 Головна мета проекту – удосконалення роботи закладу по створенню виховної системи школи «Я – особистість. Я – громадянин. Я – патріот»; набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від національної належності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Завдання проекту:

 •  Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її  здібностей, суспільних та власних інтересів;
 •  Формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;
 •  Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу; 
 • Формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови;  Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції; 
 • Культивування найкращих рис української ментальності, працьовитості, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі;

 Очікуваний результат: у процесі активної громадської діяльності в молоді виробляються практичні вміння та навички, а саме:

 • зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;
 • формування у молоді, незалежно від національної належності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури;
 • толерантність (навички виваженого розв’язання проблем);
 • громадська активність (спроможність впливати на прийняття суспільних рішень та  ефективно співпрацювати  на рівні місцевої та національної громади);
 • комунікативність.

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачені такі заходи:

  Зміст роботи

  Термін виконання

Виконавці

1

Участь в акціях «Моя земля – земля моїх батьків», «Сто чудес України», «Краса і біль України», «Збережемо пам’ять  про подвиг», «Стежками історії», «Моє місто», «Турбота»

 2016-2020

Класні керівники, заст.директора  з

НВР, педагог – організатор

2

Організація та проведення шкільних заходів та конкурсів  патріотичного та естетичного напрямків:

-конкурс, присвячений ІІ Світовій війні (вірші, пісні, малюнки, реферати, електронні презентації)

-тематичні класні години  до Дня незалежності України;

- гра «Козацькі розваги»

-конкурс знавців української державності;

-круглий стіл «Будувати життя чи пристосуватися до нього».

2016-2020

Заст.директора  з

НВР, педагог – організатор, вчителі музики та естетичного циклу, класні керівники, соціальний педагог

3

Виховні години, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави. Тематика різноманітна: «Свою Україну любіть», «Моя Україна - червона калина», «Політична культура молодої людини», «Прапор, герб - ознаки держави», «Я - громадянин України», диспути «Чи задоволений я рівнем громадянськості» та ін.

 

2016-2020

Класні керівники

4

Виховні свята та години спілкування   громадянського та національно-патріотичного  спрямування

2016-2020

Вчителі, педагог –організатор

5

Зустрічі з видатними людьми  міста та району. Свято мікрорайону

2016-2020

Класні керівники, ЗДВР

6

Продовжити шефство учнів над ветеранами війни, зустрічі з воїнами АТО, акція «Ветеран живе поруч”, „Піклування”, „Милосердя”

Щорічно

Класні керівники, заст.директора  з

НВР

7

Проведення тематичних бесід, уроків, виховних годин на теми: „Захисники Вітчизни”, „Ніхто не забутий, ніщо не забуто” з запрошенням ветеранів

Травень, вересень

2016-2020

Класні керівники

8

Взяти участь у проведенні міських святкових заходів, присвячених Дню Перемоги

Травень з 2016-2020

Класні керівники, ЗДВР, педагог-організатор

9

Проведення екскурсій  у музей аероклубу

Щорічно з  2016-2020

Рада музею

10

Зустріч  з воїнами- афганцями  в музеї аероклубу .

Вітання  їх  зі  святом.

Лютий 2016-2020

Рада музею, класні керівники

Проект «Виховання в сфері прав і свобод людини»

(превентивне та правове виховання)

Мета проекту:

 • Запобігання протиправним діям і вчинкам серед учнівської молоді;
 • Просвіта для батьків та учнів;
 • Планування та організація заходів щодо запобігання правопорушень.

Завдання проекту:

 • Скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для запобігання протиправним діям і вчинкам серед учнівської молоді;
 • Розробити та запроваджувати систему правової освіти учнів, їхніх батьків та педагогів;
 • Організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, що сприяють скоєння учнями правопорушень;
 • Забезпечити організацію змістовного дозвілля та відпочинку учнів школи;
 • Поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділяти допомозі учням і їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;
 • Налагодити правову пропаганду та освіту через шкільний сайт.

Очікувані результати:

 • створення системи профілактичної роботи у школі;
 • усвідомлення дітьми негативного впливу шкідливих речовин на організм;
 • організоване змістовне дозвілля та відпочинок;
 • допомога учням і батькам у захисті прав та інтересів;
 • профілактика правопорушень і злочинності;
 • зниження рівня злочинності в молодіжному середовищі.

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачені такі заходи:

  Зміст роботи

  Термін виконання

Виконавці

1

Зустрічі з представниками правоохоронних органів, ССД, лікарями-спеціалістами

2016-2020

Заступник директора з ВР

2

Рейди – перевірки  виконання правил дорожнього руху учнями, дотримання правил особистої гігієни, запізнення до школи та уроку, тютюнопаління

2016-2020

Шкільне самоврядування

3

Робота батьківського правового всеобучу

2016-2020

Адміністрація класні керівники

4

Залучення батьківської громади до управління школою через роботу батьківського комітету, батьківські збори, діяльність ради школи.

2016-2020

Адміністрація школи, класні керівники

5

Правовий лекторій для учнів та правовий лекторій для батьків

Один раз на два місяці з 2016-2020

Адміністрація класні керівники, представники поліції

6

Робота з учнями, схильними до правопорушень:

 • Виявлення учнів, схильних до правопорушень, пропускам занять.
 • Залучення учнів  до гурткової роботи, Залучення учнів до роботи у самоврядуванні.
 • Соціологічне вивчення учнів для здійснення індивідуального підходу до кожного дитини. Надання рекомендацій.
 • Запрошення на засідання Ради профілактики з попередження правопорушень, батьківський комітет.

Постійно у 2016-2020

 

 

Протягом кожного року

 

 

 

У разі необхідності

Заст.директора з НВР, педагог – організатор, класні керівники, Рада профілактики

 

Шкільне самоврядування

Соціальний педагог

Класні керівники

7

Профілактична  робота з попередження правопорушень, наркоманії, бездоглядності, бродяжництва та негативних звичок

 

Протягом кожного року

2016-2020

Адміністрація школи, класні керівники, Рада профілактики

8

Засідання Ради з профілактики правопорушень

Участь у засіданні міської координаційної ради

Раз на два місяці щороку

Рада профілактики

9

Робота на мікрорайоні школи:

 • Виявлення та облік дітей, підлягаючих до навчання;

Обстеження сімей, які опинилися у  складних життєвих ситуаціях; робота з ФНС.

Протягом кожного року

 

Заст.директора з ВР, педагог – організатор, класні керівники, БК

10

Проведення місячників, днів правових знань, днів профілактики

2016-2020

Адміністрація, класні керівники

11

Організація роботи по залученню учнів до роботи самоврядування, ДОО „ШАНС”

Вересень 2016-2020 року

Педагог-організатор,

12

Проведення циклу профілактичних бесід про відповідальність батьків за вихованням дітей: „Права і обов’язки родини”, „Безконтрольність вільного часу – основна причина споєння правопорушень та злочинів”, „Взаємовідношення в родині”,  тощо

Щорічно під час, місячників, днів правової інформації,

шкільне самоврядування, класні керівники, психолог,

13

Залучення батьків до  проведення заходів, екскурсій, походів та поїздок дітей.

2016-2020

Класні керівники

14

Обстеження матеріально-побутових умов учнів (пільгова категорія, ФНС, діти, які стоять на обліку

вересень

2016-2020рр.

Класні керівники, батьківський комітет школи

Проект «Виховання морально-етичної культури, толерантності через шкільні традиції»

(морально-етичне виховання)

Мета: створення системи духовно-морального виховання учнів і умов для її успішної реалізації та  здійснення комплексу заходів по інформуванню батьків в питаннях духовно-морального становлення і виховання дітей.

Актуальність: Сучасна дитина знаходиться в безмежному інформаційному і величезному соціальному просторі, що не має чітких зовнішніх і внутрішніх меж. 
На неї впливають потоки інформації завдяки Інтернету, телебаченню, комп'ютерним іграм, кіно і вплив не завжди позитивний.  Підміна реальних форм соціалізації віртуальними, послаблення вертикальних зв'язків між дітьми і дорослими, між різновіковими дітьми призводять до самоізоляції дитини. Результатом цього є примітивізація свідомості дітей, зростання агресивності, жорстокості, цинізму, вульгарності, за якими насправді ховаються страх, самотність, невпевненість, нерозуміння і неприйняття майбутнього, внаслідок чого в суспільстві поширюється егоїзм, відбувається розмивання громадянськості, соціальної солідарності.  
 Завдання: 
 • створення ефективної системи освіти в сфері морально-етичної культури, миру, толерантності;
 • формування в дітей та учнівської молоді цінностей культури, миру, толерантності;
 • поглиблення миротворчих знань дітей та молоді; виховання вихованої толерантної особистості;
 • ознайомлення учнів з різними формами служіння людству, громаді, милосердя;
 • створення умов для формування в учнівської молоді навичок, вмінь розв’язання конфліктів у повсякденному житті правовими засобами;
 • залучення учнів до організації укладу життя на принципах демократії, співробітництва та взаємодопомоги; набуття досвіду соціальної дії шляхом залучення учнів до участі в проектах морально-етичної спрямованості.

Очікувані результати:

 • сформовані в дітей та учнівської молоді навички морально-етичної толерантної поведінки в суспільстві;
 • включення учнів до активного пошуку нових форм і методів спільної діяльності, яка сприяє вихованню толерантної особистості;
 • якісне підвищення ефективності роботи педагогів щодо формування культури спілкування, толерантності;
 • відродження духовно-моральних традицій в сімейному вихованні;
 • сприяння духовному розвиткові учнівської молоді закладу;
 • збереження та примноження традицій школи;
 • залучення батьків до участі в підготовці шкільних свят, конкурсів, фестивалів;
 • участь у суспільному житті міста.

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачені такі заходи:

 • День знань; -->