Вітаю Вас, Гість

Виховна проблема школи у 2018-2019 навчальному році

«Діяльність педагогічного колективу щодо формування громадянської та національно-патріотичної компетентності учнів та створення умов для особистісного розвитку і  творчої самореалізації кожної дитини, формування у школярів правової самосвідомості, духовності, самостійності та толерантності».  

Мета національно-патріотичного виховання

 Сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян.  

Методична проблема МО 
класних керівників на 2018-2019 н.р.

 «Діяльність педагогічного колективу щодо формування громадянської та національно-патріотичної морально-правової компетентності учнів та створення умов для особистісного розвитку і  творчої самореалізації кожної дитини». 

Виховна робота школи організована у відповідності з вимогами Законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  державних концепцій національного виховання, спрямована на виконання цільових програм «Діти України», «Обдарованість», «Здоров’я», Національної програми патріотичного виховання, Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення,  формування  здорового способу  життя,  розвитку  духовності та зміцнення моральних засад суспільства.  

Педагогічний колектив школи працює на реалізацією виховної проблеми: «Впровадження нових  виховних технологій,  які спрямовані на підготовку учнів до самостійного життя, виховання людини і громадянина, що уміє адаптуватися в сучасному світі, здатного знайти своє місце в нім, самостійно ухвалювати рішення, висловлювати свою думку, творчо мислити”

Для реалізації цієї проблеми у школі розроблений план виховної роботи та окремі плани, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, трудове, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси,  заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя, міські заходи.

 План виховної роботи розроблений за тематичними місячниками.

Місія школи з виховної роботи:

формування і розвиток свідомої особис¬тості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Виховна діяльність навчального закладу спрямована на реалізацію Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конституцію України, загальної декларації прав людини, Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про санаторну школу-інтернат, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», закону України «Про попередження насильства у сім’ї», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», науково-методичної проблеми області та школи, інших нормативних документів. Вищевказані законодавчі документи, Статут закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, Правила для учнів систематизовані в електронній картотеці нормативно-правових документів, до якої мають доступ усі учасники навчально-виховного процесу.

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ :

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • Ціннісне ставлення особистості до людей;
 • Ціннісне ставлення особистості до себе;
 • Ціннісне ставлення особистості до природи;
 • Ціннісне ставлення особистості до мистецтва;
 • Ціннісне ставлення особистості до праці.

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО ЗА ПРИНЦИПАМИ:

 • системності;
 • національної спрямованості;
 • гуманізації та демократизації;
 • творчої діяльності;
 • самостійності і самореалізації;
 • врахування інтересів, запитів різних категорій учнів.

 

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ :

 • навчально-виховної діяльності;
 • позаурочної та позакласної діяльності;
 • позашкільної освіти;
 • роботи органів учнівського врядування;
 • взаємодії з батьками, державними установами.
 
Завдання виховної системи:
 • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
 • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
 • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
 • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
 • Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху;
Виховна робота реалізується за такими напрямками:
 • Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.
 • Виховання правової культури та профілактика правопорушень.
 • Пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.
 • Національно-патріотичне виховання.
 • Еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство.
 • Культурологічне виховання.
 • Організація позаурочної діяльності учнів через гурткову, секційну, факультативну, дослідницьку та науково-пошукову роботу.

Кожний напрям відбито в річному плані роботи школи в доступному обсязі. Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня.

Система виховної роботи школи забезпечує:
 • активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
 • розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;
 • згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;
 • соціальну захищеність і підтримку учнів;
 • співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;
 • співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;
 • концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Управління шкільною виховною системою здійснюється через конкретизацію цілей виховання, розширення видів діяльності, введення інновацій у виховний процес, діяльність соціально – психологічної служби розширення взаємодій з середовищем. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу. Тому в школі визначено коло питань для приоритетного вирішення сутності виховного процесу, функцій, які спрямовані на розв’язанні проблеми становлення творчої особистості.

Основними принципами організації виховного простору школи життєтворчості є:

 • Максимально можлива свобода учня у виборі форми та міри власної участі у виховному просторі;
 • Створення сприятливих можливостей щодо розвитку та здійснення життєтворчості учня, набуття та реалізації ним індивідуально-особистісних технологій життєтворчості.
 • Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань, вироблення індивідуального плану участі у виховному просторі.
 • Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, здібностей, стилю життя, актуального стану його життєвої компетентності.
 • Орієнтація на самостійну активну участь учня у виховному просторі.